ویزای فامیلی

ویکتور بوکس

 

این سومین مقاله از مجموعهء مقا لاتیست که هدف آن آگاه ساختن جامعه افغانی، از بخش های مختلف قوانین مهاجرت آسترالیا میباشد. در مقالات ماه های گذشته در ارتباط ویزای والدین و ویزای طفل بحث شد. در شمارهء این ماه، انواع دیگر ویزاهای فامیلی را مورد بررسی قرار میدهیم از جمله: عضو باقیماندهء فامیل، اقارب مسن وابسته و ویزای شخص مراقبت کننده. در شماره های آیندهء مجلهء آرمان در سال 2009 ویزای دانشجویی، ویزای کارگران ماهر و ویزای بزنس و انواع دیگر ویزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

ویزای عضو باقیماندهء فامیل:

این یک نوع ویزای دایم است که برای دریافت آن، شخص درخواست دهنده باید دو شرط ذیل را دارا باشد:

1. برادر، خواهر یا والدین شخص درخواست دهنده، تابعیت استرالیا دارند و یا باشندهء دائم استرالیا می باشند ویا آنکه جزء اتباع نیوزیلند مقیم استرالیا هستند که از شرایط لازم برخوردار می باشند.

2. شخص درخواست دهنده برادر، خواهر یا والدین دیگر (بجز آنها که در استرالیا اقامت دارند) ندارد. همسر و فرزندان شخص درخواست دهنده هرگاه دارای شرایط معین باشند در درخواست ویزا شامل شده میتوانند.

 

ویزای اقارب مسن وابسته:

این ویزا هم یک ویزای دائم است که به اشخاص پیر که برای تمام مصارف زندگی ویا بخش عمدهء آن به اقارب شان در استرالیا نیازمند می باشند اجازه میدهد که استرالیا مهاجرت کنند. این ویزا برای کسانی است که:

الف. پیر باشند (شرط سنی وجود دارد)

ب. از لحاظ اقتصادی به اقارب شان در استرالیا به مدت طولانی وابسته باشند.

ج. مجرد باشد، هرگز ازدواج نکرده باشند ویا بیوه و مطلقه باشند و یا از همسرشان به طور رسمی جدا شده باشند.

اعضای فامیل شخص درخواست دهنده هرگاه دارای شرایط معین باشند در درخواست ویزا شامل شده میتوانند.

برای ویزای اقارب مسن وابسته و عضو باقیماندهء فامیل، ارائهء تضمین مساعدت مالی، جبری است که توسط فرد ضامن به دفتر سنترلینک داده میشود. ضامن ممکن است سپانسر یا فرد دیگری باشد که از نظر مالی دارای شرایط خاص می باشد.

 

ویزای شخص مراقبت کننده:

این ویزا به کسانی داده میشود که نیازمند مراقبت از یکی از اقارب شان در استرالیا می باشند که تکلیف صحی دارد. شخص مراقبت کننده میتواند اقامت دائم در استرالیا را کسب کند به شرط آنکه اقارب آنها در استرالیا که نیازمند مراقبت صحی می باشد و یا همسر وی، او را سپانسر کند. این ویزا برای کسانی است که اقارب آنها باشندهء دائم استرالیا بوده و بخاطر تکالیف صحی، آنها و یا اعضای فامیل شان به مراقبت ضرورت دارند. همسر و فرزندان شخص درخواست دهنده هرگاه دارای شرایط معین باشند در درخواست ویزا شامل شده میتوانند.

تکالیف صحی یادشده باید با معیارهای ذیل مطابقت نماید:

1. تکلیف صحی باید سبب ناتوانی فزیکی و یا عقلی شده باشد قسمی که جنبه های عملی زندگی روزمره را مختل کرده باشد.

2. نوعیت کمک و مرقبت صحی باید قسمی باشد که اقارب دیگر و یا ادارات و مؤسسات و مراکز خدماتی دیگر قادر به ارائهء آن نباشند.

3. شخص مریض حد اقل به مدت دو سال، ضرورت به مراقبت داشته باشد.

4. تکلیف صحی باید توسط مؤسسات طبی استرالیایی ارزیابی و تأیید شده باشد.

تضمین مساعدت مالی برای ویزای شخص مراقبت کننده به فیصلهء مسؤول دوسیه ارتباط میگیرد و جبری نمی باشد.

مدت بررسی درخواست ویزاهای سه گانهء فوق الذکر، مختلف است و صدور ویزا ممکن است یک سال و یا حتی بیشتر طول بکشد. بطور مثال یکی از افغانها بعد از یک سال انتظار برای ویزای عضو باقیماندهء فامیل چندی پیش به من مراجعه کرد. از آنجا که فرد درخواست دهنده در جرمنی زندگی میکرد و منتظر ورق صفایی پولیس از بریتانیا بود ما مجبور شدیم مدت زیادتری انتظار بکشیم. خوشبختانه فعلاً موصوف همراه با فامیل خود در استرالیا زندگی میکند.

 

 

توجه : محتویات این مقاله یک مشوره قانونی نیست چون وضعیت هر درخواست دهنده فرق می کند. اگر درباره وضعیت خود به مشوره ضرورت دارید، با ما در تماس شوید. (لطفاً به مشخصات دفتر ما در صفحهء 5 توجه کنید. اگر نام مجله "آرمان" را گرفتید، مشوره بار اول مجانی می باشد. شرایط موجود است. ضمناً از آنجا که مشوره به زبان انگلیسی ارائه میشود درصورتی که شما به انگلیسی تسلط خوب نداشته باشید میتوانيد دوستان قابل اعتماد تان را برای ترجمانی بیاوريد.

 

 

یادداشت مجله: نوشتهء فوق، ترجمهء دری مقالهء تحریر شده توسط آقای ویکتور بوکس می باشد. ایشان یک اجنت مهاجرت به شماره ثبت 0318938 و دایرکتر ادارهء "ویزا آفیس" است که در شماره 280 سرک توماس در دندینانگ موقعیت دارد. موصوف یک اجنت مهاجرتی باتجربه می باشد و خوانندگان عزیز میتوانند با شماره تیلفون 97933444 ویا به آدرس ای میل زیر با ایشان به تماس شوند:

info@visa office.com.au