در این شماره میخوانید

از منا بع استرالیا

پیروزی باراک اوباما رییس جمهور منتخب امریکا و زوال خکومت کرزی

جامعه جهانی و اندیشه استرتیژی جدید در افغانستان

جوانان جامعه هزاره قربانیان بحرانهاوتبعیض قومی در افغانستان

دعوت عام برای حج

نگاهی به وضعیت احزاب سیاسیدر افغانستان

مولانا خسته

نگاهی بر انتخابات شورای شهر

هم شوخی هم جدی بی باز خواستی

ویزای فامیلی

پلان گزاری یا حادثه سازی