شما می توانید کتاب را ازفروشگاه های افغانی

در ملبورن بدست بیاورید

You can buy the Book from any Afghan shop in Victoria .